ALV 6 januari 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierbij het laatste nieuws vanuit de ISV.

In de herfst was er een korte periode dat we ook weer binnen konden sporten, maar helaas moest de lockdown weer ingevoerd en wachten we op een herstart ergens in april '21.

Omdat een echte Algemene Leden Vergadering met receptie dit keer onmogelijk is, hebben we gekozen voor deze nieuwsbrief. De belangrijkste zaken, zoals ze op een ALV naar voren komen, zullen worden behandeld.

En mochten er toch vragen blijven bestaan: stuur ze in!

Corona betekende ook dat het bestuur geen fysieke vergaderingen meer organiseerde: alles op een laag pitje; zo mogelijk via de mail. Het afgelopen jaar was op sportief gebied natuurlijk waardeloos.

Hoewel we de eerste 2 maanden goed begonnen, was al snel duidelijk dat er niet/nauwelijks meer gesport kon worden. Logisch natuurlijk, maar het zette wel een streep onder veel activiteiten.

De gemeente kwam ons tegemoet door de huur van het Twentebad, de Hasseler Es en de Gerststraat op te schorten. Het symfonie orkest Cecilia zocht naarstig naar een plek om te kunnen repeteren: hun vorig oefenruimte was te klein om veilig met 45 mensen te musiceren. Doordat wij de Gerststraat op de maandagavond weinig gebruikten, konden we hun helpen door deze af te staan. Het scheelt ons uiteindelijk ook in huur!

Het huis aan huis collecteren werd afgelast. Het gaf ons (lees: “Anton Tragter”) de afgelopen jaren al vele hoofdbrekens om voldoende collectanten te vinden.

En de logistiek rond (lege) bussen was hem vaak te veel. De opbrengst was de laatste jaren ca € 3.000,- welke we nu dus ook mislopen.

We moeten kijken naar alternatieven.

Het zou digitaal kunnen, waarbij de leden niet meer langs de deur gaan, maar hun contacten benaderen met een mooie webpagina, waarbinnen (veilig) een x-bedrag kan worden gedoneerd.

Andere opties / ideeën zijn welkom!

Gretha Boezen heeft gedurende dit jaar aangegeven om te willen stoppen. Vele jaren heeft ze deel uitgemaakt van het bestuur en meegedacht over ons beleid.

Een bedankje via dit bericht is natuurlijk veel te kaal! Op een ALV zou ze uitgebreid in het zonnetje zijn gezet. Dat halen we in…

Nb De overige bestuursleden zullen, onveranderd, blijven zitten.

Financieel was het natuurlijk ook een gek jaar, waarbij diverse leden hun contributie(tijdelijk) lieten stopzetten, de zaal huren nogal varieerden, subsidies en tegemoetkomingen onduidelijk waren.

 

Onze penningmeester (Stef de Wit) gaf aan dat er over 2019 een kleine plus op de balans was.

De gegevens uit 2020 konden niet allemaal verwerkt, omdat niet alle bedragen (subsidies) binnen zijn.

En het maken van een begroting 2021 is natuurlijk helemaal koffiedik kijken!

 

Maar indien er hier vragen over zijn, kun je ze altijd doorspelen naar Stef!

 

De plannen voor een groot nieuw sportcentrum zijn, loopt nog.

Er worden nog steeds verenigingen ‘bijgeschreven’, met hun eigen wensen en roosters.

Het is behalve een financieel ook een politieke klus en zal nog wel enige tijd vergen.

De ISV heeft dit jaar haar 50 jarige jubileum!

Het liefst zouden we dit met een feest en receptie willen vieren, maar de kans hierop dit jaar is klein.

Om het toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan kwam Albert Visscher met het idee om een jubileumboek te maken: 50 Jaar historie, foto’s en anekdotes.

Dit boekje gaat dan bijvoorbeeld naar onze leden, collega verenigingen, sponsoren en de gemeente.

Het idee krijgen is natuurlijk niet hetzelfde als alles uitvoeren: daarvoor hebben we jullie hulp nodig.

Wie van jullie wil dit natuurlijk met hulp op zich nemen? Meld je dan deze maand nog zodat we kunnen starten.

Het komende jaar hopen we de draad weer te kunnen oppakken.

Nadat Nederland gevaccineerd is en de kans op besmetting minimaal, zullen we vanuit de overheid en sportbonden instructies krijgen.

De trainingen en competities zullen geleidelijk weer op gang komen.

We houden jullie natuurlijk geïnformeerd!

We hopen dat jullie de afgelopen maanden niet ziek zijn geworden of verlies hebben moeten lijden door Corona.

Onze contacten waren natuurlijk minimaal en wij zijn dus niet geheel op de hoogte.

Blijf gezond!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ALV 8 januari 2020

 

Het afgelopen jaar zijn we 6 keer regulier als bestuur bij elkaar geweest om de lopen de zaken te bespreken.

Daarnaast waren er diverse ingelaste overleggen.

 

De grootste tegenslag was natuurlijk het onverwachte overlijden van Ricky op 14 juni. Zij heeft jarenlang deelgenomen in het ISV bestuur.

Daar had ze vaak een uitgelezen mening over de gang van zaken, een groot gevoel voor eerlijkheid en grote inzet voor het behouden van de ISV.

Gedurende het jaar werd duidelijk dat Jan Westra haar taak binnen het bestuur zou willen overnemen en hij is sinds november officieus lid.

Bij de wisseling/herkiezing van bestuur zouden we hem ook graag willen voordragen.

 

Een van de zaken die dit jaar speelde was natuurlijk de stopzetting van de gemeentelijke subsidie.

Konden we voorheen nog jaarlijks op ca. €10.000 rekenen, nu moeten we ‘met de billen bloot’ om aan te tonen dat de ISV extra geld nodig heeft.

Omdat we een invaliden vereniging zijn zijn de algemene subsidieregels aangepast. En na veel overleg en bijstand van Boudewijn Timmermans hopen we toch op een jaarlijkse vergoeding van zo’n €5.000,-

 

Verder waren er perikelen rond het gebruik van het zwembad. De verbouwing verliep niet geheel als gepland, waardoor onze zwemmers in de problemen kwamen. Diverse mails richting de beheerder hebben echter weinig uitgehaald. Dit resulteerde in een maand niet zwemmen en teruggave van contributie. Het grootste struikelblok was de wijze van communiceren vanuit het Twentebad: we moeten zelf alle social media bijhouden om wijzigingen door te krijgen.

 

Er is een initiatief van de Hengelose gymnastiekvereniging om aan de Sportdrienelaan een groot, nieuw complex te bouwen. Hierdoor zouden zij van 8 verschillende locaties naar 1 plek verhuizen. Omdat dit een groot/duur project is, hebben ze meerdere verenigingen gevraagd te participeren. Op dit moment zijn dat er zo’n 15. Ook de Provincie, Gemeente en banken zijn natuurlijk benaderd en het lijkt er op dat ze de zaken rond kunnen krijgen. Ons is gevraagd om mee te doen. Dat zou op termijn kunnen betekenen dat we deze kantine en zaal gaan verlaten en al onze sportactiviteiten in het nieuwe pand uitvoeren. Momenteel zijn we aan het uitzoeken of onze zaal eisen en rooster wensen passen in het totale plan en wat daar de kosten van zouden worden. Een stok achter de deur is natuurlijk de onzekerheid over het blijven bestaan van dit gebouw, de toenemende huurlasten voor de Gerststraat en HasselerEs, als ook het slinkend aantal ISV- leden. Er zijn natuurlijk meerdere voor- en nadelen van dit samenwerken te bedenken. We hopen deze tijdig duidelijk te krijgen en definitieve beslissingen aan jullie voor te kunnen leggen.

 

Ondanks de tegenvallende financiële situatie konden we 2019 afsluiten met een kleine - van E45,-. Dit komt mede door de verhuur van de kantine aan Mediant. De hoogte van de gemeentelijke tegemoetkoming staat op dit moment nog niet vast en is in de begroting 2020 niet opgenomen.

Dank aan de heren Westra en Steggink voor de kascontrole en het daarmee het in orde bevinden van het werk van Stef.

 

Aftredend en herkiesbare bestuursleden zijn Ellis, Anton en Stef, welke unaniem zijn herkozen. We verwelkomen Jan Westra binnen het bestuur.

 

We zijn voornemens om half mei een open dag voor de ISV te organiseren.

Verder is er van 12-18 april de jaarlijkse collecte waar we de inzet van allen bij verwachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ALV 10 januari 2018

 

Enige onduidelijkheid omtrent de aanvangstijd zorgde voor een rommelig begin.

​Uiteindelijk zijn we met 32 leden (incl.bestuur) gestart om:​

 

20:00 Opening met een minuut stilte voor de afgelopen jaar overleden leden.

Kort jaarverslag 2017 van bestuurswerkzaamheden in 2017. Hierover waren verder geen vragen of opmerkingen.​

De penningmeester geeft uitleg over de balans en begroting 2018. Hij legt de financieel moeilijke positie van de ISV uit. Ook geen vragen of opmerkingen vanuit de leden.

Met dank aan de de heren die al jaren de kascontrole uitvoeren!

Oproep om alvast de collectanten te verzamelen: erg hard nodig gezien de lage inkomsten, verhoogde huren en verminderd ledental (ca 150).

Daar er zich geen nieuwe bestuurskandidaten hebben gemeld is het voltallige bestuur nog in functie.

Er waren speldjes en bloemen voor jubilarissen (Ricky en Ben, beiden 25 jaar lid).

Rondvraag leverde geen bijzonderheden

Sluiting ​om 20:30 ​

Waarna de nieuwjaarsreceptie losbarstte...