Afdrukken

 

Per 25 mei 2018 zijn verscherpte privacy regels in de EU van kracht. Dat betekent voor alle organisaties dat de persoonsgerelateerde gegevens beschermd opgeslagen moeten zijn en dat er inzagerecht is van de data en transparantie over de functionaliteit van het verzamelen. De ISV verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Registratie vindt plaats om de overeenkomst met de leden en ISV mogelijk te maken. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Deze privacyverklaring is van toepassing op de platformen die eigendom zijn van de ISV.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

ISV Hengelo e.o., ingeschreven bij de KVK onder nr. 40074089

Ledenadministratie                         Penningmeester

Adres Kopervlinder 22 Enschede        Lyonstraat 20, 7559KL Hengelo

Telefoon: 0615207040                      074-243 66 97             

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onnodig wellicht te vermelden is dat we geen gegevens delen met derden (bv enquetes). Alleen de hoogst noodzakelijke info wordt gedeeld met de gerelateerde sportbonden ten behoeve van de inschijving, competities en mogelijke verzekeringen. Het kan natuurlijk voorkomen dat we onjuiste gegevens hebben; men wisselt wel es van telefoonnummer of e-mail adres. Mocht je geen e-mail (meer) ontvangen: geef dit dan door aan jouw trainer of het secretariaat van de ISV. Let wel: als je zelf data (rekeningnummers e.d.) verstuurd via een e-mail is deze niet altijd afgeschermd, daar kunnen ook wij niets aan doen! Geef wijzigingen (liefst schriftelijk of per telefoon) door aan de penningmeester.

 

Lid van ISV 

Als je lid wordt van de ISV registeren wij, ter uitvoering van het lidmaatschap, een aantal persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan jouw persoonlijke lidmaatschap nummer:

Voor- en achternaam, geslacht

Adres en woonplaats

Telefoonnummer(s)

Emailadres

Geboortedatum

Nationaliteit

Bankrekeningnummer, tbv automatische incasso

Aanvangs- / einddatum lidmaatschap, onderdeel binnen de ISV

Er zijn diverse doeleinden waarvoor de ISV jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van dienstverlening en

overeenkomsten verwerken we om de volgende redenen uw gegevens:

Lidmaatschapsovereenkomst

De gegevens zoals eerder vernoemd worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst als lid van de ISV en voor de aangesloten sportbonden.

Communicatie

Telefoonnummer(s) en email wordt gebruikt voor directe communicatie tussen de ISV en leden

Wedstrijden

Voor wedstrijden van de ISV kunnen we deelnemerslijsten en uitslagen publiceren.

Deelnemen aan wedstrijden

Als u lid deelneemt aan wedstrijden dan registreren we de noodzakelijke persoonsgegevens voor uitvoering hiervan: 

contactgegevens deelnemende of organiserende vereniging (telefoonnummer en/of emailadres)

(Voor- en ) achternaam en geslacht

(bonds)nummer

Geboortedatum

Wedstrijdspecifieke gegevens zoals ranking, dag-tijd wedstrijd, etc.

Lid van sportbond

Als u lid bent van de ISV en deelneemt aan de competities bent u ook lid van de gerelateerde sportbond. Ter uitvoering van deze lidmaatschapsovereenkomst beschikt die bond over een aantal benodigde persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschapsnummer. Voor nadere toelichting over de verwerking van deze gegevens verwijzen we u naar de privacyverklaring van de betreffende bond.  

Bewaartermijn

ISV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 2 Jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd. Persoonsgegevens die een historisch ISV doel dienen zoals score / uitslag worden geminimaliseerd bewaard. 

Beveiliging

De ISV heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen: 

Alle personen die namens de ISV van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen.

Niet bevoegde eigen leden hebben geen toegang/inzage in de gegevens.

 Onze bestuurders en trainers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Een bezwaar of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal beoordeeld worden op grond van de reden van verwerking. Eventuele gevolgen van verwijdering, waaronder mogelijke beëindiging van een lidmaatschap of ontzegging van wedstrijddeelname, zullen voorafgaand aan verwijdering medegedeeld worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover contact opnemen met het secretariaat van de ISV (momenteel via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de websites en/of platformen via links kunnen worden bezocht. De ISV aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Wijziging privacyverklaring

De ISV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.