Per 25 mei 2018 zijn verscherpte privacy regels in de EU van kracht.
Dat betekent voor alle organisaties dat de persoonsgerelateerde gegevens beschermd opgeslagen moeten zijn en dat er inzagerecht is van de data en transparantie over de functionaliteit van het verzamelen.
De ISV verwerkt persoonsgegevens van haar leden. Registratie vindt plaats om de overeenkomst met de leden en ISV mogelijk te maken.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de platformen die eigendom zijn van de ISV.

Verantwoordelijke is ISV Hengelo e.o., ingeschreven bij de KVK onder nr. 40074089. Extra info staat op de Contact pagina. 

Onnodig wellicht te vermelden is dat we geen gegevens delen met derden (bv enquêtes).
Alleen de hoogst noodzakelijke info wordt gedeeld met de gerelateerde sportbonden ten behoeve van de inschrijving, competities en mogelijke verzekeringen.
Het kan natuurlijk voorkomen dat we onjuiste gegevens hebben; men wisselt wel es van telefoonnummer of e-mail adres.
Mocht u geen e-mail (meer) ontvangen: geef dit dan door aan uw trainer of het secretariaat van de ISV.
Let wel: als uzelf data (rekeningnummers e.d.) naar ons verstuurd via een e-mail is deze niet altijd afgeschermd, daar kunnen ook wij niets aan doen!
Geef wijzigingen (liefst schriftelijk of per telefoon) door aan de penningmeester.

 

Lid van ISV 

Als u lid wordt van de ISV registeren wij, ter uitvoering van het lidmaatschap, een aantal persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschap nummer:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer (t.b.v. automatische incasso)
 • Aanvang- / einddatum lidmaatschap, onderdeel binnen de ISV

Er zijn diverse doeleinden waarvoor de ISV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van dienstverlening en overeenkomsten verwerken we om de volgende redenen uw gegevens:

 • Lidmaatschapsovereenkomst : De gegevens zoals eerder vernoemd worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst als lid van de ISV en voor de aangesloten sportbonden.
 • Communicatie: Telefoonnummer(s) en email wordt gebruikt voor directe communicatie tussen de ISV en leden.
 • Wedstrijden: Voor wedstrijden van de ISV kunnen we deelnemerslijsten en uitslagen publiceren.

 

Deelnemen aan wedstrijden

Als u lid deelneemt aan wedstrijden dan registreren we de noodzakelijke persoonsgegevens voor uitvoering hiervan: 

 • contactgegevens deelnemende of organiserende vereniging (telefoonnummer en/of e-mailadres)
 • Naam en geslacht
 • Bondsnummer
 • Geboortedatum
 • Wedstrijdspecifieke gegevens zoals ranking, dag - tijd wedstrijd, etc.

Lid van sportbond

Als u lid bent van de ISV en deelneemt aan de competities bent u ook lid van de gerelateerde sportbond.
Vaak wil die bond beschikken over een aantal persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschapsnummer, maar dit proberen we zoveel mogelijk te vermijden en via de trainer/secretaris af te schermen.
Voor nadere toelichting over de verwerking van deze gegevens verwijzen we u naar de privacyverklaring van de betreffende bond.  

Bewaartermijn

ISV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
2 Jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd.
Persoonsgegevens die een historisch ISV doel dienen zoals score / uitslag worden geminimaliseerd bewaard. 

Beveiliging

De ISV heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo zijn de volgende maatregelen genomen: 

 • Alle personen die namens de ISV van u gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen.
 • Niet bevoegde eigen leden hebben geen toegang/inzage in de gegevens.
 • Onze bestuurders en trainers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Een bezwaar of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal beoordeeld worden op grond van de reden van verwerking.
Eventuele gevolgen van verwijdering, waaronder mogelijke beëindiging van een lidmaatschap of ontzegging van wedstrijddeelname, zullen voorafgaand aan verwijdering medegedeeld worden.

Voor meer informatie kun u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover contact opnemen met het secretariaat van de ISV (via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).
U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de websites en/of platformen via links kunnen worden bezocht.
De ISV aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Wijziging privacyverklaring

De ISV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.